Biřmování je nazýváno svátostí křesťanské dospělosti. Je to svátost, která završuje křest svatý - proto každý pokřtěný je povinen tuto svátost přijmout. Uděluje se od 14 let věku. Touto svátostí je křesťan obdarován sedmi dary Ducha Svatého, aby uměl svou víru hájit a ji šířit. Je tedy nutným předpokladem pro ty, kdo chtějí vstoupit do manželství, pro ty, kdo žádají o křest dítěte a pro křestní kmotry. Biřmování uděluje biskup dané diecéze.

Svátost biřmování se v naší farnosti uděluje přibližně jednou za 5 let. Sledujte nedělní ohlášky (viz Ke stažení). V nejasnostech kontaktujte duchovní správu: 572 420 140, velehrad@jesuit.czBiřmování 23.4.2006


Modlitba biřmovaného (K 040)
Pane, náš Bože, darovals mi ve svátosti biřmování Ducha Svatého, který mě posvěcuje a sjednocuje s Kristem. Mám být před světem svědkem Kristovy radostné zvěsti, jeho lásky, jeho smrti a vzkříšení. Pomáhej mi, abych byl živým údem církve, abych tě v ní oslavoval skrze Krista v Duchu Svatém. Pomáhej mi vedením Ducha Svatého, abych sloužil všem lidem, jak to činil Ježíš Kristus. Amen.

Vyhledávání
Ke stažení
Na infocentru je možné si zakoupit za 150,- Kč novou knihu vydanou naší farností...
Zimní pouť ke 1150. výročí úmrtí sv. Cyrila slavíme v neděli 17.2.. Zveme vás do...
V bazilice a na informačním centru lze za zvýhodněnou cenu pouhých 100 Kč zakoup...
V kapli sv. Ignáce z Loyoly (vedle sakristie) najdete u oltáře nádobu s vodou sv...

Římskokatolická farnost Velehrad ® 2019 This page is Valid XHTML 1.0 Transitional | Engine by Business Route 2.2 © Václav Kusák Oryx Group 2019