Biřmování je nazýváno svátostí křesťanské dospělosti. Je to svátost, která završuje křest svatý - proto každý pokřtěný je povinen tuto svátost přijmout. Uděluje se od 14 let věku. Touto svátostí je křesťan obdarován sedmi dary Ducha Svatého, aby uměl svou víru hájit a ji šířit. Je tedy nutným předpokladem pro ty, kdo chtějí vstoupit do manželství, pro ty, kdo žádají o křest dítěte a pro křestní kmotry. Biřmování uděluje biskup dané diecéze.

Svátost biřmování se v naší farnosti uděluje přibližně jednou za 5 let. Sledujte nedělní ohlášky (viz Ke stažení). V nejasnostech kontaktujte duchovní správu: 572 420 140, velehrad@jesuit.czBiřmování 23.4.2006


Modlitba biřmovaného (K 040)
Pane, náš Bože, darovals mi ve svátosti biřmování Ducha Svatého, který mě posvěcuje a sjednocuje s Kristem. Mám být před světem svědkem Kristovy radostné zvěsti, jeho lásky, jeho smrti a vzkříšení. Pomáhej mi, abych byl živým údem církve, abych tě v ní oslavoval skrze Krista v Duchu Svatém. Pomáhej mi vedením Ducha Svatého, abych sloužil všem lidem, jak to činil Ježíš Kristus. Amen.

Vyhledávání
Ke stažení
Ve středu 27.6. zveme děti do baziliky v 16:00 na dětskou mši sv. na závěr šk. r...
Všechny kněze a věřící zveme k účasti na národní pouti na Velehradě 5. července....
Malou pouť máme v neděli 8.7.. Mše sv. v bazilice budou v 7:30, 10:00, 15:00. Hl...
Zveme vás do baziliky na "Cyklus varhanních koncertů k významným výročím církevn...

Římskokatolická farnost Velehrad ® 2018 This page is Valid XHTML 1.0 Transitional | Engine by Business Route 2.2 © Václav Kusák Oryx Group 2018