Eucharistie je svátostí, v níž Pán Ježíš z lásky k nám zůstává mezi námi na zemi přítomen pod způsobami chleba a vína. Při mši sv. jsou kněžskou mocí chléb a víno proměněny v Tělo a Krev Ježíše Krista. Takto vzniklý eucharistický chléb a nápoj věřící přijímají jako pokrm a nápoj pro své duše ve sv. přijímání. Eucharistie se uchovává ve svatostánku a takto je Ježíš trvale přítomen živý v našich chrámech.

Mše sv. se slaví v bazilice každý den. Povinností každého pokřtěného je účastnit se oběti mše sv. každou neděli a 25. prosince a 1. ledna. Ve dnech liturgicky označených jako "slavnost" (viz pořad bohoslužeb) jsou věřící vyzýváni, aby se zúčastnili slavení mše sv. také, pokud jim v tom nebrání opravdu vážné důvody. Proto ve dnech slavností jsou mše sv. v bazilice jak ráno tak večer.

Svaté přijímání (eucharistii) může přijímat každý katolický křesťan přítomný na mši sv., který má duši v milosti posvěcující (bez těžkého hříchu), touží po Kristu Pánu a dodržel eucharistický půst (1 hodinu přede mší sv. nic nejíst a nic nepít kromě nutných léků a vody). Podruhé ke sv. přijímání v ten samý den může přistoupit věřící, který za dodržení předcházejících podmínek je na druhé mši sv. na celé (tedy od znamení kříže na začátku po požehnání na konci).

Nemocným se v naší farnosti roznáší sv. přijímání vždy první pátek v měsíci. Chcete-li, aby kněz k vám takto přicházel, kontaktujte duchovní správu: 572 420 140, velehrad@jesuit.czVyhledávání
Ke stažení
Na infocentru je možné si zakoupit za 150,- Kč novou knihu vydanou naší farností...
Zimní pouť ke 1150. výročí úmrtí sv. Cyrila slavíme v neděli 17.2.. Zveme vás do...
V bazilice a na informačním centru lze za zvýhodněnou cenu pouhých 100 Kč zakoup...
V kapli sv. Ignáce z Loyoly (vedle sakristie) najdete u oltáře nádobu s vodou sv...

Římskokatolická farnost Velehrad ® 2019 This page is Valid XHTML 1.0 Transitional | Engine by Business Route 2.2 © Václav Kusák Oryx Group 2019