OPRAVY VE FARNOSTI

Zpráva pro Velehradský zpravodaj - prosinec 2006
Na začátku nového církevního roku chci pozdravit Vás všechny čtenáře Velehradského Zpravodaje a seznámit Vás krátce s děním v bazilice a farnosti za poslední půlrok.
Po náročné opravě věží baziliky jsme letos přistoupili díky dalším dotacím z Ministerstva kultury ČR k dalším opravám střechy a také lapidária a prostor přiléhajících k sakristii.
V bazilice samotné se prováděla rekonstrukce silnoproudých a slaboproudých rozvodů, které v převážné míře nesplňovaly požadavky dnešních platných předpisů a norem. Tím bylo možné přistoupit ke změně systému ozvučení kostela tak, aby lépe vyhovoval potřebám provozu v bazilice - současně s novou kabeláží byly pořízeny nové zesilovače, mikrofony, reproduktory.
Za námi je dokončení velmi náročné rekonstrukce venkovní kanalizace u brány do ústavu spočívající ve vybudování nové šachty a položení nové kanalizační přípojky s propojením do chodby baziliky. Zde děkujeme za porozumění a vstřícný přístup vedoucí ÚSP ing. Marečkové.
Následovalo vystěhování Kapitulní síně a uvolnění přilehlých prostor pro následnou rekonstrukci. Tady je třeba poděkovat všem, kteří přišli se stěhováním pomoci a také panu řediteli SGV Zapletalovi za možnost dočasného uschování některých našich věcí v prostorách školy. V současné době je v uvedených prostorách před dokončením rekonstrukce silnoproudých a slaboproudých rozvodů, náročná rekonstrukce vnitřní kanalizace, vody a ústředního topení. V kapitulní síni byly zahájeny práce restaurátorské, štukatérské, výmalba a nakonec proběhne výměna podlah. V přilehlých prostorách je třeba vybudovat nové sociální zázemí, navázat na rekonstrukce elektrických rozvodů, kanalizace, vody, ústředního topení.
Provedla se oprava jižní pultové střechy. 75 let starý pozinkovaný plech místy prorezavělý dovoloval zatékání dešťové vody do prostor bočních kaplí baziliky, kde docházelo k značnému poškozování freskové výmalby. Nejvíce je zasažena kaple Sv. andělů strážných. Střecha byla pokryta novým měděným plechem, byly osazeny nové žlaby a svody, provedeny nové odvzdušňující průduchy v ploše střechy.
Zároveň byla zahájena, jak každý může vidět, oprava střešního pláště transeptu hlavní lodi baziliky. O stavu této části baziliky se odborný posudek vypracovaný Technickým a zkušebním ústavem stavebním v Praze vyjadřuje takto: „Původní střešní krytina byla provedena z pálených tašek typ ´bobrovka´, jejich stav vykazoval četné poruchy způsobené věkem a nekvalitním způsobem výroby v době jejich vzniku. Střep, z něhož jsou tašky vyrobeny se vydroluje, povrch ztrácí svou hydroizolační schopnost, některé jsou polámané a popraskané. Tyto závady jsou příčinou zatékání srážkové vody do stavby a způsobují zatékání a poškozování freskové výzdoby interiéru baziliky. Stávající střešní krytina je kombinována s oplechováním z CU plechu, jehož provedení je ve spoustě míst značně nekvalitní a tato místa jsou příčinou zatékání a poškozování interiéru. Součástí opravy je výměna vadného laťování, oprava, popř. výměna tesařských prvků, položení nové pálené krytiny stejného typu a bude vyměněno, popř. doplněno oplechování z CU plechu.“
Tato náročná oprava a rekonstrukce, je plně hrazena z finanční dotace MK ČR, a to ve výši 14,113 milionů korun.
Dlouholetým zatékáním do bočních kaplí baziliky nejvíce utrpěla kaple Sv. andělů strážných. Fresková výzdoba na klenbách kaple na mnoha místech opadávala a celkově chátrala. Na 1.etapu záchrany této kaple přispěl Krajský úřad Zlínského kraje částku ve výši 200 tisíc korun, farnost se na obnově podílí 65 tisíci korun a postavením vlastního lešení. Na úplné dokončení kaple je třeba zajistit v příštím roce minimálně stejnou finanční částku.
Chci touto cestou ještě jednou poděkovat všem, kteří nám jakýmkoli způsobem při opravách pomáhají, zvláště kostelníkům a uklízečkám, kteří nesou největší tíhu obtíží s opravami spojenými.
Poděkování patří také starostovi ing. Gregůrkovi za vstřícné přístupy při projednávání některých záležitostí.

P. Petr Přádka SJ

Zpráva pro Velehradský zpravodaj - červenec 2007
Díky dotaci ze státního rozpočtu České republiky na rok 2007 mohou i nadále plynule pokračovat opravy velehradské baziliky. V nemalé míře i díky finanční pomoci Zlínského kraje na dokončení opravy a restaurování kaple sv. Andělů strážných v pravé postranní lodi baziliky.
V současné době je před dokončením oprava střešního pláště transeptu a hlavní lodi baziliky.
Souběžně s těmito pracemi probíhají práce v prostorách za zákristií baziliky - jedná se zejména o dokončení vnitřních rekonstrukčních prací a s tím spojených povrchových úprav včetně výměny podlah. Za zmínku stojí, že podlahy v této části přilehlých prostor baziliky byly v loňském roce v důsledku kompletní rekonstrukce rozvodů elektroinstalace, topení, vody a kanalizace zcela rozebrány. Jednoduše řečeno: toto místo baziliky se proměnilo v jedno velké staveniště.
Je nutné připomenout, že kanalizace vedoucí z baziliky s vyústěním do septiku, který těsně přiléhá k zadnímu traktu baziliky, byla v dezolátním stavu. Septik prosakoval, jeho obsah „si našel cestu“ (protékal) do lapidária i na venkovní stěnu baziliky, čímž docházelo k nedozírným škodám, byl ohrožen provoz lapidária. Stav byl neúnosný. Proto bylo v loňském roce
přistoupeno k velmi náročné rekonstrukci stávající kanalizace v bazilice s vyústěním do nově vybudované šachty před vrátnicí do ústavu sociálních služeb - Vincentina. Těmito pracemi byl i značně narušen provoz baziliky, zejména pohybem dělníků a s tím nepřímo vyvolanou jistou hlučností, v neposlední řadě i nepořádkem a množstvím prachu a špíny. Znovu chci tímto poděkovat všem kdo pomáhali zejména s úklidem a dalšími nutnými pracemi.
Touto rekapitulací bych zároveň rád odpověděl na četné dotazy - proč nebylo plynule pokračováno v obnově čelní fasády, když bylo postaveno tak mohutné lešení pro opravu hlavních věží baziliky, které byly v havarijním stavu. Bohužel, finanční prostředky jsou omezené a dotace určená na obnovu věží nepostačila na obnovu čelní fasády. (Z postaveného lešení bylo provedeno v nejnutnější míře zabezpečení soch pomocí ochranných sítí).
A co je před námi? Aktualizace přípravy zahájení náročné opravy lapidária včetně přístupové cesty. V neposlední řadě je třeba zmínit i hledání finančních zdrojů pro uskutečnění tohoto záměru. Neboť bazilika skutečně volá, potřebuje pomoc. Dlouholetý až chorobný nedostatek financí pro její plynulou údržbu hrozí v současnosti uzavřením prostoru vykopávek i samotného lapidária. Fresky na klenbách baziliky opadávají…
V rámci dotačních titulů z EU pro příští období předloží farnost opět žádat o finanční dotaci. Přesto prosím všechny dobrodince, aby na nás neustále pamatovali svými modlitbami a je-li možné i finančními dary. Děkuji.
Děkuji i Obecnímu úřadu Velehrad zejména panu starostovi Stanislavu Gregůrkovi za podporu, kterou poskytuje našemu potnímu místu a celému areálu.
P. Petr Přádka SJ

Zpráva pro Velehradský zpravodaj - prosinec 2007
V letošním roce byla dokončena oprava střešního pláště nad hlavní lodí baziliky a nad transeptem. Byla dokončena náročná oprava a rekonstrukce 1. nadzemního podlaží - zázemí baziliky, která spočívala zejména v dokončení kompletačních stavebních prací, položení nové podlahy a zrestaurování kapitulní síně. Tyto práce byly hrazeny z finančních prostředků ministerstva kultury ČR. Tento prostor se pokusíme využít nejen jako liturgické zázemí, ale také na kulturní akce komornějšího stylu.
Kromě stavebních prací byla dohodnuta koncepce budoucí nové expozice v lapidáriu, jejíž libreto zpracovalo CAVR (Centrum Aletti Velehrad-Roma) se sídlem v Olomouci. Expozice zachytí průřez nejdůležitějšími událostmi v dějinách Velehradu: příchod cisterciáků na Velehrad a jejich působení, cyrilometodějskou misi na Velkou Moravu, cyrilometodějskou tradici, přiblíží působení jezuitů na Velehradě a také seznámí návštěvníky s přehledem nejdůležitějších stavebních etap a archeologických nálezů v dějinách tohoto místa. Technická část instalace nové expozice je spojena s rekonstrukcí lapidária, o jehož havarijním stavu jsme informovali již minule. O finanční prostředky požádáme z dostupných dotačních fondů EU pro příští období.
V letních měsících bylo farnosti oznámeno, že Ministerstvo kultury doporučilo žádost o zařazení obnovy příčné lodi a presbytáře velehradské baziliky k získání finanční dotace z Finančních mechanizmů EHP/Norska na rok 2008. Žádost je cílena na obnovu a restaurování bočních kaplí sv. Bernarda a sv. Benedikta, prostoru hlavní kupole a prostoru presbytáře. Po přeložení žádosti do angličtiny byla naše žádost postoupena k dalšímu hodnocení do Bruselu, odkud očekáváme odpověď.
V interiéru hlavní lodi baziliky byla dokončena oprava a restaurování kaple sv. Andělů strážných. Zde děkujeme za významnou pomoc Zlínskému kraji, který z 75% dotoval toto dílo.

P. Petr Přádka SJ
Zpráva pro Velehradský zpravodaj - červenec 2008
V dubnu roku 2008 byl areál poutního kostela Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje na Velehradě, tvořený budovami, jejich pozůstatky a jinými nemovitými objekty na pozemcích vymezených prostorovými znaky, prohlášen za národní kulturní památku s nabytím právní účinnosti od 1.7.2008.
V tomto roce obdržela farnost dotaci z MK ČR z tzv. Programu záchrany architektonického dědictví účelový příspěvek na pokračování obnovy ploch střech baziliky – nad kaplemi Panny Marie Matky jednoty křesťanů, Božského Srdce, sv. Ignáce z Loyoly a nad zákristií. Jednou z podmínek získání dotace z tohoto Programu je povinná 10% finanční spoluúčast žadatele. Děkuji všem, kteří přispívají na opravy při nedělních sbírkách či jinou formou. Bez pomoci dobrovolných dárců bychom v letošním roce v obnově ploch střech baziliky ani v přípravě nových projektů nemohli pokračovat.
Už pátým rokem bude v bazilice pokračovat instalace zabezpečovacího zařízení s napojením na centrální pult ochrany české policie, rovněž z příspěvku MK.
V květnu bylo farnosti oznámeno, že podaná žádost o grant z tzv. Finančních mechanizmů EHP/Norsko na projekt obnovy pod názvem: „Restaurování příčné lodi a presbytáře baziliky Velehrad“ v objemu 18,700 milionů korun byla kladně posouzena. Hlavním partnerem projektu je Zlínský kraj, přispívá částkou 2,807 mil. Kč. Druhým partnerem projektu je Diecéze Sant Pölten v Rakousku, která se rovněž finančně podílí nemalou částkou na tomto projektu. Po cyrilometodějských slavnostech, v červenci letošního roku, bude 1. etapa obnovy interiéru zahájena. Termín dokončení prací: rok 2010.
V květnu jsme odevzdali žádost o grant na zahájení obnovy a rekonstrukce 1. podzemního podlaží baziliky – křížové chodby a prostor vykopávek (lapidária) z Regionálního operačního programu (ROP) přeshraniční spolupráce mezi Slovenskou a Českou republikou. Projekt nese název: „Velehrad – Trnava společné kořeny jezuitské kultury a vzdělanosti.“ Partnerem projektu je Slovenská provincie Tovaryšstva Ježíšova v Trnavě, která požádala o dotaci na obnovu průčelí jezuitského kostela Nejsvětější Trojice v Trnavě. Velehradský projekt je zaměřen na obnovení způsobu přirozeného větrání podzemních prostor. Má za cíl zajistit stabilní systém trvalého odvodu vlhkosti a odstranit zatékání před vstupem do baziliky. Partnerem projektu je Zlínský kraj, který přislíbil, v případě kladného posouzení tohoto projektu, přispět finanční částkou ve výši 1,080 milionů korun. Rozpočet 1. etapy obnovy lapidária činí 10,800 mil. korun. Zprávu o vyhodnocení projektu očekáváme v podzimních měsících. V případě kladného posouzení projektu je předpoklad zahájení v lednu 2009, dokončení v březnu 2010.
V únoru podala farnost také žádost o grant z III. výzvy FM/EHP Norsko na pokračování obnovy interiéru v celkovém objemu 35,240 milionů korun. Hlavním partnerem projektu je Zlínský kraj, který – v případě kladného posouzení projektu – přispěje částkou ve výši 5,286 milionů korun.
V letošním roce bude taktéž zahájeno restaurování obrazu z hlavního oltáře, na který přispělo MK ČR a Zlínský kraj.
Zlínský kraj přispěl i na dokončení restaurování obrazu Světci cisterciáckého řádu, který je umístěn ve stejnojmenné kapli nad oltářem.
Díky příspěvku Zlínského kraje bude vypracován restaurátorský průzkum a záměr obnovy 8 barokních soch – původně umístěných na průčelí baziliky. Stav soch je havarijní. Naší snahou je, budou-li finanční prostředky, nechat tyto unikátní sochy zrestaurovat a umístit je na vhodné a důstojné místo v rámci velehradského areálu.
P. Petr Přádka SJ

Zpráva pro Velehradský zpravodaj - prosinec 2008
Římskokatolická farnost Velehrad se snaží získat dotace pro obnovu baziliky jak ze zdrojů státních tak evropských. Uvádíme krátký přehled o dotacích udělených nám pro tento rok 2008.

Dotace Ministerstva kultury ČR
- Na zahájení restaurování plátna „Nanebevzetí Panny Marie“ z hlavního oltáře z Programu záchrany movitých kulturních památek: 100.000,- Kč.
- Na pokračování integrovaného systému ochrany movitého kulturního dědictví (zabezpečení objektu) baziliky Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje na Velehradě: 300.000,- Kč; ŘKF Velehrad se podílí 10%, tj. částkou 33.000,- Kč.
- Na pokračování opravy a rekonstrukce střech a s tím souvisejících nezbytných prací baziliky (půdorysně nad kaplí Panny Marie, Matky jednoty křesťanů, kaplí Božského srdce, kaplí sv. Ignáce a nad zákristií): 2.450.000,- Kč; Řkf Velehrad se podílí částkou ve výši 272.000,- Kč.

Dotace Zlínského kraje
- Na dokončení restaurování obrazu „Svatí cisterciáckého řádu“: 40.000,- Kč; farnost přispěla 25.400,- Kč.
- Na zahájení restaurování plátna hlavního oltáře „Nanebevzetí Panny Marie“: 100.000,- Kč; farnost se spolupodílí 39.800,- Kč.
- Na 8 barokních soch deponovaných na farní zahradě: na vypracování záměru a návrhu na jejich restaurování přispěl ZK částkou 20.000,- Kč; farnost se podílí 7.250,- Kč.

Finanční pomoc ze zahraničí

FM EHP/NORSKO
V červenci byla zahájena 1. etapa restaurování příčné lodi a presbytáře interiéru baziliky Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje na Velehradě z tzv. Finančních mechanizmů EHP Norsko. Významnými partnery projektu jsou Zlínský kraj, který na celou akci přispívá částkou 2.802.000,- Kč a diecéze St. Pölten v Rakousku včetně finanční podpory arcidiecéze Wien, arcidiecéze Salzburg a farnosti Maria Dreieichen v celkové výši 16.500,- EUR.

INTERREG
ŘKF Velehrad a řeholní dům Tovaryšstva Ježíšova v Trnavě budou na základě schválené žádosti z Operačního programu příhraniční spolupráce SR-ČR 2007-2013 realizovat společný projekt pod názvem: „Velehrad – Trnava, společné kořeny jezuitské kultury a vzdělanosti“. Vedoucím projektu je ŘKF Velehrad.
1. etapa je zaměřená na obnovení původního způsobu přirozeného větrání prostor lapidária a má za cíl zajistit stabilní systém trvalého odvodu vlhkosti.
Partnerem nositele projektu Řkf Velehrad je Zlínský kraj, který přispívá finanční částkou ve výši 1.080.000,- Kč.
Trnavský projekt je zaměřen na 1. etapu obnovy exteriéru kostela Nejsvětější Trojice v Trnavě, který spravují slovenští jezuité.

K tomu, aby výše uvedené stavební a restaurátorské aktivity mohly být v bazilice realizovány, bylo zapotřebí vypracovat podrobnou přípravu: projektové dokumentace, odborné posudky, návrhy na restaurování atd., atd. Bez této přípravy by farnost neměla možnost požádat o dotaci od výše uvedených donátorů i partnerů. Tato příprava jako povinná finanční spoluúčast farnosti u jednotlivých akcí je jedním z mnoha konkrétních výsledků pravidelných nedělních sbírek na obnovu baziliky. Touto cestou chci proto poděkovat všem, kteří nám na opravu baziliky přispívají zejména formou „sbírek na velké opravy“ a sponzorskými dary. Pán Bůh zaplať.
P. Petr Přádka SJ


Zpráva pro Velehradský zpravodaj - červenec 2010
Všichni v obci velehradské i její návštěvníci si už jistě stačili všimnout, že avízovaná příprava areálu Velehradu na Jubileum 2013 už začala. Výběrové řízení na práce v bývalé sýpce a konírně a na zbudování nových WC na farní zahradě vedle Cyrilky vyhrála společnost OHL ŽS a.s. z Brna. Technický dozor stavby zajišťuje TZUS Praha s. p., pobočka Brno, Ing. Miroslav Procházka a Ing. Robert Lhotský.
Dlouho plánovaná rekonstrukce bývalých hospodářských budov konírny a sýpky byla zahájena v dubnu tohoto roku. Práce začaly odkrýváním a zesilováním základů a odvlhčováním obvodových konstrukcí. Následuje oprava střech, zejména výměna některých částí dřevěných konstrukcí a také rekonstrukce stropů. Do konce roku by měly být hotové všechny nosné konstrukce hrubé stavby a zahájeny vnitřní úpravy pro navrhované využití objektů (cukrárna, knihkupectví, infocentrum, muzejní prostory).
V květnu byla zahájena také novostavba provozního objektu – hygienického zázemí. Z důvodu silných dešťů však musely být zemní práce brzy přerušeny. Po čtrnáctidenní přestávce byly v základové rýze odhaleny pozůstatky historických staveb, a tak musela stavba znovu ustoupit, tentokrát archeologickému výzkumu. V současné době již práce znovu pokračují, s předpokládaným zprovozněním hygienického zařízení - WC na jaře příštího roku.
Uvedené práce jsou financovány na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace projektu CZ.1.06/5.1.00/01.05920 z Integrovaného operačního programu pro období 2007 – 2013, kde zprostředkujícím orgánem je Ministerstvo kultury České republiky, která byla podepsána na sklonku loňského roku zástupcem Ministerstva kultury ČR Prof. Václavem Riedlbauchem a velehradským farářem P. Petrem Přádkou SJ.
V rámci Projektu probíhá v současné době výběrové řízení na restaurátorské práce v hlavní lodi baziliky a opravu a restaurování varhanního nástroje, výběrové řízení na záchranný archeologický výzkum, na zpracování koncepce budoucí nové expozice v lapidáriu a v objektu konírny a sýpky a na pracovní pozici BOZ. Připravují se podklady pro výběrové řízení na opravu a restaurování kostela Zjevení Páně (Cyrilka) a podklady na architektonické řešení ploch areálu baziliky Velehrad včetně vybudování kaplí národů (ambity). Všechny uvedené činnosti jsou pravidelně konzultovány s orgány státní památkové péče.
Výše uvedený výčet prací, po podpisu výše citovaného Rozhodnutí, posunul velehradský projekt z fáze přípravné do fáze realizační.

Pozornosti velehraďanů jistě neunikl 21. duben 2010. Naši farnost tento den navštívil velvyslanec Norského království pan Jens Eikaas, aby byl osobně přítomen slavnostnímu zakončení restaurování presbytáře a transeptu baziliky Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje. Přítomni byli i zástupci Zlínského kraje, Arcibiskupství olomouckého, starostové obcí Velehrad a Modrá, poslanec Plachý a další. Vysoce oceněným byl po prohlídce restaurované části baziliky okamžik, kdy mohli všichni usednout a pozorujíce nádheru obnoveného prostoru se zaposlouchat do nádherně provedených varhanních skladeb v podání Mgr. Jakuba Macka a pěveckého sboru Stojanova gymnázia pod vedením Mgr. MgA. Filip Macka. Spočinutí v bazilice bylo zakončeno díkůvzdáním Bohu a dobrodincům krátkou pobožností. Fotografie z této návštěvy můžete vidět v záložce Fotogalerie. V upomínku na tuto slavnost farnost vydala knihu s názvem „Sic servasse iuvat“, kterou je možné si zakoupit v sakristii baziliky. Průběh restaurátorských prací byl monitorován profesionální kamerou Filmových ateliérů Zlín. Výsledné DVD je taktéž k dispozici k odkoupení v sakristii baziliky.

Farnost Velehrad je nositelem dalších dvou projektů, které jsou financovány z Operačního programu přeshraniční spolupráce Slovenská republika - Česká republika 2007 – 2013.
U obou Projektů je předkladatelem i vedoucím partnerem projektu ŘKF Velehrad, hlavním přeshraničním partnerem je ŘK farnost u kostela Nejsvětější Trojice v Trnavě (Dom Společnosti Ježíšovej), jednoho z nejstarších měst Slovenské republiky. Projekt obou farností nese název „Velehrad - Trnava - společné kořeny jezuitské kultury a vzdělanosti“.
Cílem tohoto projektu je u nás nejen zahájení oprav prostor pod bazilikou – lapidária a křížové chodby (v Trnavě oprava a rekonstrukce vnějšího pláště kostela), ale především hodnotné doprovodné kulturně-vzdělávací programy, které se konají střídavě u nás na Velehradě a v Trnavě. (Dokladem toho je v bazilice právě probíhající výstava fotografií dokumentující současné práce na trnavském kostele).
V lapidáriu pod velehradskou bazilikou se pracuje pod bedlivým dohledem památkářů a archeologů. Za zmínku se stojí zmínit alespoň o nálezu hrobů či původního gotického kanálu. Práce jsou nesmírně náročné, vzhledem k úzkému a nízkému prostoru probíhá většina prací ručně, bez použití jakékoliv mechanizace.
Po odhalení původního nástupu do baziliky byly provedeny nákladné izolace včetně odvodnění, jejichž rozsah dostál výrazných změn oproti původnímu projektu, a to zejména v použitých technologiích i způsobu provedení. Celý prostor byl geodeticky zaměřen. Pracovníci Archaia Olomouc, provádějící záchranný archeologický výzkum, zpracovali obsáhlou nálezovou zprávu, která mapuje tuto nejstarší část baziliky a která je po očištění, zakonzervování a provedení technicky velmi náročných izolací a sanací, opět zahrnuta zeminou. Finální venkovní povrch před vstupem do baziliky, který je dnes ohraničen a provizorně ochráněn, bude řešen v rámci architektonického řešení ploch areálu baziliky Velehrad, předpoklad: v roce 2012.
Uvnitř v lapidáriu se postupně odkrývá drenážní systém, po částech je opravován a zprovozňován tak, aby sloužil svému původnímu účelu. Po obvodu Křížové chodby se šetrně odbourávají přizděné sokly, pozůstatky předchozí expozice, na kterých byly vystaveny kamenné artefakty. Tyto jsou sejmuty a uloženy pod bazilikou. Jsou demontovány zastaralé elektroinstalace a trubky ústředního topení, které byly umístěny na stropech. Bylo zahájeno čištění povrchů stěn i stropů. Postupně se připravují montážní práce spojené s rozvody silnoproudých a slaboproudých rozvodů. Za zmínku stojí, že byl vypracován stavebně-historický průzkum původní kapitulní síně.
V rámci téhož Operačního programu přeshraniční spolupráce Slovenská republika - Česká republika 2007 – 2013 probíhá další projekt pod obdobným názvem: „Velehrad - Trnava - společné kořeny jezuitské kultury a vzdělanosti – II. etapa“, vedoucím partnerem je ŘKF Velehrad, hlavním příhraničním partnerem je slovenská komunita jezuitů v Trnavě.
I tento projekt je provázen bohatým kulturním a vzdělávacím programem, jehož obsah je na webových stránkách farnosti Velehrad (zde naleznete rovněž obsah aktivit projektu předchozího).
Cílem velehradského projektu je rekonstrukce silnoproudých rozvodů včetně nového osvětlení baziliky, na slovenské straně dokončení náročné opravy a rekonstrukce venkovního pláště trnavského jezuitského kostela Nejsvětější Trojice.
Tento projekt byl zahájen na sklonku loňského roku, přesto první část rekonstrukce silnoproudých rozvodů včetně osvětlení - v presbytáři - byla ukončena v dubnu. Nové osvětlení presbytáře umocňuje silný prožitek při slavení liturgie či poslechu varhanní hudby.
Nyní jsou práce soustředěny v hlavní lodi a v postranních lodích baziliky, následovat bude Královská kaple a kaple Matky jednoty.

Významným partnerem všech výše uvedených projektů je Zlínský kraj, který převzal finanční spoluúčast žadatele za farnost – mimo projekt IOP, který je v plné výši financován ze Státního rozpočtu (15%) a z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (85%). Za to patří velké poděkování. Neméně velké poděkování patří ovšem našim dárcům a těm, kteří přispívají do našich sbírek, protože farnost musí ze svého hradit všechny přípravy a nutné doprovodné kroky. A to nejsou položky malé. Kdo byste nám chtěli finančně pomoci, můžete tak učinit i složenkou, kterou najdete v naší bazilice. Bankovní spojení najdete v záložce Kontakt.
P. Petr Přádka SJ

Zpráva pro Velehradský zpravodaj - prosinec 2010

Čas se nám nezadržitelně posunuje dopředu a s ním pokračují i práce na našich stavbách. Pro vnějšího pozorovatele je to nejvíc vidět na novostavbě hygienických zařízení vedle Cyrilky. Obě části stavby – WC pro muže i ženy – stojí už v plné velikosti. V následujících měsících se budou provádět vnitřní stavební práce včetně vybavení. Předpokládáme, že na jaře příštího roku bude spuštěn provoz.
Druhou probíhající stavbou je proměna budov bývalé sýpky a konírny v multifunkční Velehradský dům Cyrila a Metoděje. Práce tam probíhající jsou časovány tak, aby tyto prostory byly zpřístupněny a podle svého zaměření mohly být využívány od prázdnin příštího roku. Jedná se o velmi náročnou rekonstrukci, kde díky pochopení a vstřícnosti starosty obce Velehrad Ing. Stanislava Gregůrka překonáváme mnohé neočekávané nástrahy, zejména spojené s přeložkami podzemních sítí.
Každý, kdo vstoupí do baziliky, ihned vidí, že i tam se buduje. Byla dokončena první etapa osvětlení baziliky, a to příčné lodi a presbytáře, které pokračuje nyní v hlavní lodi baziliky. Práce probíhají díky laskavé finanční pomoci Zlínského kraje, který převzal povinnou finanční spoluúčast za žadatele (ŘKF Velehrad) v nemalé finanční výši - v částce přes jeden milion korun. Tyto práce probíhají v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce, kde hlavním příhraničním partnerem je Dům Tovaryšstva Ježíšova v Trnavě. Slovenští jezuité realizují opravu kostela Nejsvětější Trojice.
Lešení nyní stojí v části mezi chórovými lavicemi a restaurátoři usilovně pracují na tom, aby se v únoru či březnu přesunuli na restaurování další třetiny hlavní lodi. Jsou dokončeny základní průzkumy a posudky a nyní čekáme na vydání závazných stanovisek památkářů, dle kterých budou směrovány následné opravy a restaurování.
Od 18.10.2010 nám znějí v bazilice nové digitální varhany, které nahrazují varhany píšťalové. Ty se nyní nacházejí ve varhanářské firmě ORGANA, s.r.o. Kutná Hora, která provádí nezbytnou opravu varhanního nástroje. Po demontáži a převozu jednotlivých dílů do Kutné Hory bylo konstatováno, že vzhledem ke stavu nástroje, oproti původnímu předpokladu, bude rozsah oprav daleko náročnější. Rozebraná barokní skříň je z části odvezena do restaurátorských ateliérů a z části uložena v bazilice. V současnosti probíhají restaurátorské průzkumy, na základě kterých bude rozhodnuto o dalším postupu restaurování.
Práce pokračují i v podzemí baziliky. Těsně před dokončením je první etapa prací v lapidáriu, která byla zejména zaměřena na odvlhčení, sanaci vlhkého zdiva a obnovu drenážního systému, na realizaci izolací proti vlhkosti zejména v úrovni nad původním vchodem do baziliky, dnes před hlavním vstupem do baziliky. V křížové chodbě v podzemí byly demontovány nefunkční rozvody tepla a elektroinstalace, částečně byla dokončena rekonstrukce silnoproudých rozvodů v nově položeném kanálu v podlaze. Je dokončována výměna oken okolo rajského dvora. Byla nově položena část cihelných podlah v kryptách pod bazilikou. Všechny práce probíhají pod bedlivým dozorem památkářů a archeologů. Tyto práce jsou hrazeny ze společného s projektu Operačního programu přeshraniční spolupráce. Hlavním finančním partnerem projektu je Zlínský kraj, který na projekt přispívá více jak jedním milionem sto tisíc korun. Přeshraniční spolupráce není deklarována pouze opravami, ale i kulturními aktivitami, do kterých se úzce zapojilo i Stojanovo gymnázium. Jedná se zejména o kulturně-historické a sportovní aktivity, které organizuje zástupce Matice Velehradské Mgr. Petr Hudec.
V této souvislosti je nutné se zmínit o připravované budoucí nové expozici: “Velehrad na křižovatkách evropských dějin“, která bude umístěna v prostorách pod bazilikou a ve Velehradském domě Cyrila a Metoděje. Nositel projektu zde úzce spolupracuje s Centrem Aletti Velehrad-Roma, vedeným prof. Pavlem Ambrosem SJ.
Je vypsáno otevřené nadlimitní výběrové řízení na globální úpravu ploch celého nádvoří včetně nového vstupu do podzemí a na opravu a rekonstrukci objektu fary – venkovního pláště, původního vnitřního barokního schodiště a dokončení oprav půdních prostor.
Ještě do vánoc bude vypsáno výběrové řízení na kompletní opravu exteriéru i interiéru kostela Zjevení Páně - Cyrilky.
V samotné bazilice se v nejbližší době dočkáme ještě nového nasvětlení zrestaurovaného hlavního obrazu Nanebevzetí Panny Marie od Ignáce Raaba SJ a sarkofágu kardinála Tomáše Špidlíka SJ. Vlastní sarkofág bude zkrášlen osazením mozaikami od slovinského umělce P. Marko Rupnika SJ.
Zhruba před rokem bylo podepsáno tehdejším ministrem kultury České republiky panem Prof. Václavem Riedlbauchem a velehradským farářem P. Petrem Přádkou SJ, Rozhodnutí o poskytnutí dotace z IOP projektu: „Velehrad – centrum kulturního dialogu západní a východní Evropy“, jehož nositelem je ŘKF Velehrad. Z tohoto projektu jsou financovány všechny výše uvedené činnosti (mimo aktivity, které jsou financovány z Operačního programu příhraniční spolupráce).
P. Petr Přádka SJ

Zpráva pro Velehradský zpravodaj - červenec 2011
Vážení občané Velehradu.
V těchto měsících jste svědky obnovy velehradského poutního areálu, která se vás v nemalé míře dotýká zvýšenou mírou hluku, prašnosti a dopravního provozu. Děkuji Vám tedy za vaši dosavadní trpělivost a nadále o ni prosím. Odměnou bude pro nás všechny přetvoření velehradského poutního areálu do podoby, na kterou budeme moci být všichni právem hrdí. Stručně opakuji, že práce probíhají v souvislosti s realizací projektu „Velehrad - centrum kulturního dialogu západní a východní Evropy“, který je financován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj a ze státního rozpočtu prostřednictvím Integrovaného operačního programu. Celkové výdaje projektu činí 345 837 000 Kč. Nositelem projektu je Římskokatolická farnost Velehrad.
Již v letošním roce lze prezentovat první výstupy. Jedná se zejména o otevření Velehradského domu sv. Cyrila a Metoděje (VDCM), který vznikl rekonstrukcí bývalých hospodářských objektů sýpky a konírny velehradského kláštera. Naleznete zde informační centrum, občerstvení, knihkupectví a v budoucnu také stálou expozici „Velehrad na křižovatkách evropských dějin“. Otevření domu bude znamenat také rozšíření kulturní nabídky v obci (přednášky, koncerty, divadelní přestavení, sezónní výstavy aj.). V letošním roce je zde možné do konce měsíce září shlédnout výstavu „Velehrad v dějinách“ připravenou ve spolupráci s partnerem projektu Zlínským krajem, Slováckým muzeem a společností Archaia Olomouc o.p.s.
Další novinkou je velkoryse řešené hygienické zařízení situované severovýchodně od baziliky (vedle Cyrilky). V atriovém objektu naleznou poutníci stín, pítko pro osvěžení a lavičky. Vlastní hygienické zařízení počítá i s návštěvou tělesně postižených osob, k dispozici zde bude přebalovací pult a sprchy. Poutní místo Velehrad tak získalo důstojné a kapacitně dostačující hygienické zázemí, které zde několik desetiletí chybělo. První zatěžkávající zkouškou objektu budou letošní cyrilometodějské oslavy.
Aktuálně probíhá stavební obnova poutního nádvoří, objektu fary a restaurování hlavní lodi baziliky. V následujících měsících se dočká obnovy i kostelík „Cyrilka“. Novou podobu získá také expozice pozůstatků středověkého kláštera - „lapidárium“. Právě před vstupem do této expozice došlo k nálezu dosud neznámých středověkých objektů, s nimiž jste se mohli seznámit při veřejné prezentaci nálezů přímo na místě samém 15. června.
V bazilice byly pořízeny silnoproudé rozvody a nového osvětlení v rámci projektu „Velehrad - Trnava, společné kořeny jezuitské kultury a vzdělávání II. etapa“ (Program přeshraniční spolupráce Slovenská republika - Česká republika 2007 - 2013). Díky poskytovateli dotace a partneru projektu (Zlínský kraj), který uhradil za velehradskou farnost povinnou desetiprocentní spoluúčast ve výši 1.060.000 Kč, je tak možné ocenit krásu velehradské baziliky „v novém světle.“ V rámci první etapy téhož projektu byla dokončena stavební obnova lapidária.
Rád bych zdůraznil, že nám záleží na vaší velmi dobré informovanosti o probíhajících opravách. V této souvislosti vás odkazuji na web www.farnostvelehrad.cz a zejména internetové stránky vytvořené přímo v souvislosti s realizací oprav www.velehrad-iop.cz Zde jsou pravidelně aktualizovány informace o průběhu oprav.
P. Petr Přádka SJ

Zpráva pro Velehradský zpravodaj - prosinec 2011
Asi každý občan Velehradu pozorně sleduje, co se to děje v centru naší obce. Celé historické jádro se dostává do nové podoby. I když si na konečný stav ještě nějaký čas počkáme, mnohé už lze vidět nyní.
Asi už každý ví, že do provozu se nám podařilo uvést dvě budovy. Prvním je novostavba sociálního zázemí (WC) vedle Cyrilky na pozemku farnosti, druhým Velehradský dům sv. Cyrila a Metoděje (zrekonstruovaná bývalá sýpka a konírna). Tam se už úspěšně rozvíjí Poutní prodejna a cukrárna, fungovat v záběhovém režimu začalo i infocentrum. Čekáme ještě na technické a provozní vybavení místností a sálů, aby se zcela mohlo rozběhnout plné využití budovy. Ukončená je také rekonstrukce farní budovy. Dokončuje se také nová parková úprava ploch za gymnáziem na jižní a západní straně.
Veliké stavební úpravy probíhají na nádvoří a plochách okolo baziliky. Nové zadláždění v současné chvíli sahá od mozaiky Panny Marie k hl. vchodu baziliky, vydlážděná je i ulička mezi farou a školkou. Největším překvapením pro mnohé je však asi nově vyrůstající budova podél hl. cesty naproti obecnímu úřadu. Jde o ohradní zeď s nikami, na kteréžto na pilířích ze strany nádvoří budou umístěné kamenné sochy zatím spočívající na farní zahradě. Do léta, dá-li Pán Bůh, budou dokončené i práce na nástupu do podzemí baziliky a spojovací cesta od Cyrilky k tomuto místu.
Veřejnost laická i odborná byla nedávno seznámena se zajímavými historickými nálezy této centrální části obce. Unikátním nazvali archeologové nález hranolové věžice vedle fary. Průběh ohradní zdi původního kláštera nám nyní stále bude připomínat kamenná zídka jdoucí asi 50 cm nad zemí podél baziliky směrem východo-západním.
Zahájeny budou ještě práce na generální opravě kostela Zjevení Páně (Cyrilky) a fasádě baziliky. A mnoho dalších drobných věcí k tomu.
V současné chvíli bylo z celkové výše dotace IOP vyčerpáno cca 60% finančních prostředků.
Chci poděkovat všem, kteří nás podporují a jsou trpěliví; těm, kteří nás kritizují, jistě nemůžeme brát jejich názor, přesto si myslím, že je dobré vyčkat až do dokončení díla a pak hodnotit.
P. Petr Přádka SJ

Zpráva pro Velehradský zpravodaj - červenec 2012
Milí přátelé, velehraďané a příznivci Velehradu.
Všichni asi s potěšením sledujeme, že se nám prostranství okolo baziliky proměňuje do nové krásy.
Poutní místo Velehrad prodělalo v uplynulých dvou a půl letech zásadní změnu srovnatelnou svým rozsahem pouze se stavebními pracemi, které si ve velehradském klášteře vynutil rozsáhlý požár v roce 1781. Tehdy byl středověký klášter zcela změněn v duchu nastupujícího barokního slohu. Současná obnova po stavební stránce v podstatě definitivně dokonala přerod zrušeného cisterciáckého kláštera (1784) v poutní místo. Současně však došlo i ke zhodnocení celku bývalého kláštera, který byl v roce 2008 prohlášen za národní kulturní památku. Nejvýraznějším vyjádřením obojího je realizace výstavby „ohradní zdi s nikami“ při silnici procházející obcí Velehrad. Ta jednak znovu vymezuje klášterní areál od okolí, zejména pak hlučné cesty, současně je však také prvkem typickým pro řadu poutních míst – ambitem určeným k meditaci a setrvání. Stala se místem prezentace osmera soch, které do roku 1990 stály na zdi směřující od silnice k bazilice. Jednotlivé kaple budou časem ještě dozdobeny náboženskými motivy.
Zatímco plocha nádvoří před bazilikou byla vydlážděna tak, aby zde bylo možné realizovat setkání početných poutníků, prostor podél baziliky bude v souvislosti s výsadbou zeleně poskytovat možnost odpočinku a stínu. Dozděním objevených hradebních zdí je zde připomenuta středověká fortifikace kláštera i vytvořena dlouhá lavice zvoucí ke spočinutí. Severovýchodně od baziliky je situován nový objekt hygienických zařízení s dostatečnou kapacitou. Naopak na severozápadě naleznou návštěvníci poutního místa multifunkční Velehradský dům sv. Cyrila a Metoděje s informačním centrem, výstavními prostory, cukrárnou a poutní prodejnou. Nečekané krásy se dočkal park lemující klášterní budovy z vnější strany. Obnovena byla také budova fary tvořící součást klášterních objektů.
Projekt Velehrad – centrum kulturního dialogu západní a východní Evropy je nyní zhruba v poslední třetině své realizační fáze.
V současnosti probíhají práce na rekonstrukci kostelíku Cyrilka, kdy při demontáži vnitřní podlahy byla objevena nepředpokládaná rozsáhlá příčná dutina před presbytářem, která vznikla při povodních v roce 2002 a podněcovala tak zhoršování podmáčení celého objektu. Po odstranění dutiny včetně vyvolaného statického zajištění a v návaznosti na další stavební práce související s odvlhčením je kostelík vyschlý. Do zvonařské dílny pana Manouška byl k opravě převezen z věže zvon. V Cyrilce pokračují stavební a restaurátorské práce jak na vnějším plášti, tak i v interiéru kostela uvnitř. Za připomenutí stojí i to, že 30.5. po předchozím vyjmutí ostatků a opravě hrobu byly do téhož hrobu u Cyrilky uloženy ostatky P. Jana Nepomuka Soukopa, autora písně Ejhle, oltář.
V interiéru hlavní lodi baziliky pokračují restaurátorské práce v souladu s časovým harmonogramem. Stejně tak i na varhanním stroji, který je v péči pracovníků kutnohorské varhanářské společnosti Organa a na pozitivu, jehož renovace je téměř dokončena. Kvalitu prováděných prací hodnotí zástupci památkové péče: …tak precizní práci a oddanost řemeslu, jakou předvedl pan Ivo Roháč, jsme již dlouho neviděly…
Byla uzavřena smlouva na opravu vnějšího pláště baziliky, která bude zahájena v nejbližších dnech. Znamená to, že nám okolo baziliky zvenku vyroste lešení.
Byly zahájeny práce na další etapě stavebních prací pod bazilikou – v lapidáriu. Po nich bude následovat realizace instalace stálé expozice „Velehrad na křižovatkách evropských dějin“, která bude mít své pokračování ve Velehradském domě sv. Cyrila a Metoděje.
Těšíme se všichni na to, že areál bude sloužit místním i příchozím na Velehrad k plné spokojenosti. Prosíme tedy už teď všechny návštěvníky tohoto prostoru, aby respektovali pokyny, které se objeví při vstupech do areálu baziliky. Tím se nám podaří udržet krásu tohoto místa dlouho neporušenou.
P. Petr Přádka SJ
Zpráva pro Velehradský zpravodaj - prosinec 2012
Milí přátelé, velehraďané a příznivci Velehradu.
Mnozí z těch, kteří přicházeli na Velehrad během léta, pronášeli věty podobného typu: Je to tu teď úplně jiné; je to tu krásné; vypadá to opravdu hezky; těšíme se, až se to celé dokončí atd. Myslím, že se s tím dá souhlasit, že jádro Velehradu se stává krásným na pohled. Mnoho práce bylo vykonáno – nejen stavební ale i administrativní, za což patří obrovské poděkováni celému projektovému týmu a všem ostatním, kteří zde pracovali a pracují – dílo ale dokončeno ještě není.
Každý si jistě všiml, že nádvoří bylo zkrášleno bronzovým pítkem, které pochází z dílny pana výtvarníka Garguláka. Dílo je darem firmy provádějící opravy nádvoří OHL ŽS a.s. a bylo realizováno po jejich dohodě s Arcibiskupstvím olomouckým.
Srdcem Velehradu je bazilika. Jsme potěšeni, že z prostoru uvnitř našeho chrámu zmizelo lešení, což je dokladem toho, že skončily restaurátorské práce a že můžeme nyní po vstupu do baziliky opět žasnout nad její velikostí a krásou. Do léta příštího roku se budou na kůru kompletovat a ladit varhany. Rádi vás už nyní zveme na slavnostní „kolaudační“ varhanní „koncert ke cti sv. Cyrila a Metoděje“, který proběhne v sobotu 6.7.2013 v 19 hodin v režii našeho hlavního varhaníka Mgr. Jakuba Macka.
Náročné práce probíhají stále v podzemí baziliky, kde elektromontážní a stavební práce doprovází i přemisťování jednotlivých kamenných artefaktů z původního chrámu tak, aby jejich rozmístění podtrhlo význam tohoto prostoru. Návštěvníci se na jednotlivých místech prohlídkové trasy budou moci seznamovat s historií a duchovním významem Velehradu v jednotlivých dobách rozvoje.
Nové „ošacení“ dostává nyní bazilika na západní straně. Lešení kolem hl. vchodu budeme muset strpět do léta příštího roku, po pouti by mělo vyrůst i kolem severní strany chrámu.
V rámci Regionálního operačního programu (ROP) se probouráním ohradní zdi propojí stávající poutní cesta růžence s areálem baziliky. Zároveň s tím by se měly odvíjet práce na „zviditelnění“ základů opatského domu. Do pouti už nestihneme dobudovat hlavní nástup do areálu směrem od hl. křižovatky, ani opravit historickou ohradní zeď v uličce mezi školkou a farou, to však jistě nemusí ubrat nic na kráse a významu slavností, které zde budeme v příštím roce mít.
Při procházení areálem se mnozí zastavují u soch na ohradní zdi s nikami. Mnozí, i místní, se ptají, které světce vlastně znázorňují. V dohledné době budou sochy označeny nápisy, ale vy už teď můžete znát jejich jména. Jdeme-li od školky směrem k Cyrilce, potkáme postupně nad sebou tyto světce: sv. Benedikt, sv. Jan Křtitel, sv. Petr, sv. Cyril, sv. Metoděj, sv. Pavel, sv. apoštol Jan, sv. Bernard.
Oprava Cyrilky bude dokončena do jara příštího roku. V době před poutí se, jak doufáme, dočkáme osazení areálu informačními tabulemi, vitrínami a směrovkami, tak aby se návštěvníci poutního místa v prostoru zorientovali a našli i potřebné informace a poučení. Zároveň s tím bude probíhat realizace stálé expozice v prostorách pod bazilikou a ve výstavních prostorách Velehradského domu sv. Cyrila a Metoděje (VDCM). S nástupem letní sezóny by se měly expozice zpřístupnit veřejnosti.
Ve VDCM proběhlo několik zajímavých akcí. Z celkového počtu asi 25 uvádíme aspoň tyto: přednáška o nových archeologických objevech na Velehradě (11.3.), konference Kardinál Tomáš Špidlík SJ a Evropa dneška (14.4.), výstava Inspirace k vidění krásy, Amici di Velehrad pro kardinála T. Špidlíka SJ (14.4.-31.8.), konference vyšších představených ženských řeholí v ČR (24.-26.6.), ruční přepisování bible (4.7.), odborný seminář Velehradské dialogy I. (2.-4.9.), výstava Slovanský unionismus a Velehrad poutníků (7.9.-31.12.), Návštěva polských novinářů a touroperátorů (26.9.), mezinárodní konference Kultura a umění v životě církve (16.11.), výstava Světlo ikon (16.11.-17.12.). Informace o dění a kulturních akcích v objektu VDCM sledujte na www.velehradinfo.cz. Informace a také fotografie ze života farnosti najdete na internetu na www.farnostvelehrad.cz.
S Novým rokem vstoupíme do roku, kdy si připomeneme veliké dobrodiní, které nám Bůh prokázal tím, že k nám před 1150 lety poslal věrozvěsty sv. Cyrila a Metoděje, muže plné víry, odvahy a lásky, muže vzdělané a moudré, aby pozvedli Moravany a tím Slovany vůbec mezi kulturní národy. Oslav, výstav a dalších aktivit bude mnoho. Kéž by i každému z nás, co čteme tyto řádky, oslavy připomínaly, že „bez víry se nelze líbit Bohu“ (Žd 11,6) a že vzdělanost a kultura našeho národa stojí na křesťanských základech. Jedině přijetím toho, co nám sv. Cyril a Metoděj přinesli, jedině přijetím Božího slova, evangelia do našeho života, se může změnit a proměnit i dnes naše kultura, společnost, doba.
Ať vám všem dobrý Bůh dopřeje radostné prožití Vánoc a v Novém roce vám dává sílu správně měnit svůj život do podoby plné krásy před Jeho tváří.

P. Petr Přádka SJ
Zpráva pro Velehradský zpravodaj - červenec 2013
Milí přátelé.
To, na co jsme se po mnoho měsíců a let připravovali, je tady. Za několik málo dní, vlastně už jen hodin, oslavíme příchod sv. Cyrila a Metoděje na Moravu před 1150 lety. Počítadlo Jubilea na našem webu www.farnostvelehrad.cz už ukazuje jednotkové číslo. Velehrad je opravený, vyzdobený, připravený přijmout davy poutníků. Z tisícové obce se na několik desítek hodin stane mnohatisícové město plné pohybu, života, radostné nálady.
Chci poděkovat všem za obrovské úsilí a nasazení, které věnovali přípravě tohoto výročí. Mám na mysli zejména tým projektu IOP pod vedením Ing. Věry Homoláčové, který po stavební a technické stránce renovoval baziliku a přilehlý areál, mám na mysli tým našich farních spolupracovníků při bazilice, kteří s trpělivostí snášeli tíhu oprav (sakristáni, uklízečky), mám na mysli ty, kteří nám pomáhali ze strany arcibiskupství, obce Velehrad i Zlínského kraje.
Podařilo se nám mnohé. Farnost připravila poutní místo k oslavám, jak nejlépe podle svých sil a možností dokázala. Na opraveném nádvoří jsme mohli letos krásně konat průvod Božího Těla. Z baziliky zvenku i vevnitř zmizelo lešení. Hlavní loď baziliky s transeptem a presbytářem se skví v nové kráse. Dokončuje se generální oprava varhan. Jejich tóny se opět naplno poprvé rozezní v plné kráse 6.7., kdy vás v 19:00 zveme do baziliky na varhanní koncert ke cti sv. Cyrila a Metoděje. Každý si jistě všiml, že opravená a zpřístupněná je i Cyrilka. Po výstavě kaligrafie, která tam nyní probíhá, tam bude od 1.7. po celé prázdniny přístupná výstava „Diktatura versus naděje“. Mnohému z vás jistě neuniklo, že vytvořením otvoru v ohradní zdi došlo k přímému propojení poutní cesty růžence s areálem baziliky a tím snadnějšímu přístupu do našeho areálu pro pěší od Starého Města.
Areál a bazilika začaly přijímat velké počty poutníků nejen o děkanátních poutích, ale obecně vůbec. Některé školy zareagovaly na nabídku výukových programů, které farnost ve spolupráci s Maticí Velehradskou připravila pro žáky a studenty. Bazilika je některé dny plně obsazená poutníky ke slavení mší sv. anebo turisty, kteří žádají prohlídku s výkladem. Zde patří velké poděkování všem našim skvělým průvodkyním Anežce, Saši, dvěma Petrám, Katce a Kristýnce, že naši hosté odcházejí spokojeni a s novými poznatky o tomto poutním místě.
Důležitým místem celého areálu se stalo infocentrum, které vykazuje návštěvnost několika tisíc lidí za měsíc. Kromě informací, které se zde turistům poskytují, je možné si tam zakoupit i různé drobné upomínkové předměty. Jedním z nich je i farností vydaný nový stolní Velehradský kalendář na rok 2014.
Do poutě se nám bohužel, díky různým technickým komplikacím, nepodaří zpřístupnit ve Velehradském domě sv. Cyrila a Metoděje Velehradské muzeum a Muzeum bible. Podobně je na tom i podzemí baziliky. S otevřením těchto expozic musíme počkat do podzimku. Po pouti začnou také živě práce na obnovení základů opatského domu. Tím se ukončí práce finančně pokryté z programu IOP.
Z událostí, které nás v blízké budoucnosti čekají, bych chtěl vyzdvihnout zejména jednu, která není až tak úplně obvyklá. Vše je připraveno k tomu, aby jeden z našich statečných otců jezuitů, jemuž komunisté zakázali, aby byl pohřben na Velehradě, byl sem na náš hřbitov přenesen. Stane se tak v neděli 25. srpna tohoto roku, kdy po mši sv. v bazilice v 15:00 ostatky P. Antonína Zgarbíka SJ spočívající doposud v Jankovicích přeneseme v průvodu na zdejší hřbitov a uložíme do hrobu řádu Tovaryšstva Ježíšova. Jste zváni k účasti na tomto dění a k modlitbám za tohoto mučedníka a ostatní oběti totalitního komunistického režimu.
Přeji všem hezké dny našeho poutního času a radost z toho, že víra, kterou nám přinesli sv. Cyril a Metoděj, může být i naším bohatstvím a jistotou budoucí šťastné věčnosti, protože „kdo věří, má život věčný“ (J 6, 47). Svatí Cyrile a Metoději, patroni tohoto místa, patroni Evropy, orodujte za nás, abychom i my dosáhli té slávy, kterou vy už nyní u Boha máte.
P. Petr Přádka SJ


Ze zprávy pro Velehradský zpravodaj - prosinec 2013
Milí přátelé,
cyrilometodějská pouť letošního roku nám dokázala, že obnovený areál baziliky pojme mnohem více než 60 000 poutníků, kteří se zde shromáždili k hlavní bohoslužbě, kterou vedl papežský legát kardinál Josip Bozanič. Jsme vděčni Pánu Bohu, že nám dal schopnost a prostředky k tomu, aby slavnosti 1150 let od příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Moravu proběhly v důstojném prostředí obnovené baziliky a areálu. Poděkování patří všem, kteří přiložili ruku k dílu a areál pomohli proměnit do této podoby a také všem, kteří nasadili síly pro hladký průběh našich slavností. Z dobrého díla se těší mnozí další poutníci a návštěvníci Velehradu, kteří během roku přijeli z různých míst naší vlasti, z různých míst Evropy i jiných kontinentů. Bazilikou jich za celý minulý jubilejní rok prošlo víc než 260 000.
Práce, jak mnozí místní mohou sledovat, nejsou ještě zcela ukončeny. Pracuje se na vynesení základů bývalého opatského domu nad povrch, čímž bude také jasně viditelné, jak probíhala ohradní zeď bývalého cisterciáckého kláštera. Realizace projektu IOP bude ukončena zřejmě v půlce tohoto roku. Z na něj navazujícího dotačního titulu ROP se od jara roku 2014 bude realizovat dokončení napojení poutní cesty růžence s areálem, oprava ohradní zdi v uličce u fary a 1. etapa hlavního nástupu do areálu.
S novou sezónou nabídneme návštěvníkům Velehradu vstup do nově upravených prostor pod bazilikou (bývalé lapidárium). Zájemci si kromě historických základů baziliky a kláštera prohlédnou i novou expozici nazvanou Martyrion XX. století. Kdo bude dobrým hledačem, najde v jedné z podzemních síní i zlatou růži, kterou bazilice v r. 1985 věnoval už brzy svatořečený papež Jan Pavel II.. Za obnovení těchto muzejních prostor, stejně jako za vytvoření expozic v nich, vděčíme nejen celému týmu IOPu pod vedením Ing. Věry Homoláčové, ale i olomouckému Centru Aletti Velehrad-Roma, zejména jejímu řediteli prof. P. Pavlu Ambrosovi SJ.
P. Petr Přádka SJZe zprávy pro Velehradský zpravodaj - červenec 2014
Milí přátelé,
v minulém Zpravodaji jsem vyslovil naději, že vám a všem návštěvníkům Velehradu budeme moci opět nabídnout vstup do podzemních prostor baziliky. Těší mě, že se tak stalo a že lidé s tím novým, co zde vzniklo (nejen v podzemí), jsou spokojeni a mnozí přímo i nadšeni.
Mnozí z vás využili nabídky otevřených dveří do podzemí baziliky a bývalého klášterního konventu a mohli jste si tak udělat úsudek o množství práce, které bylo vynaloženo při obnově těchto vzrušujících a krásných prostor. Je pravda, že klaustrofobici si procházku pod bazilikou neužijí vůbec a vysocí lidé se hodně pocvičí z chození v předklonu. Ale pro ostatní ta námaha se schylováním a uhýbáním před nízkými stropy stojí za to. Oproti dřívějšímu stavu se podařilo hnout s vysokou vlhkostí, i když zvláště v podzemní chodbě před západním průčelím baziliky a v přilehlých prostorách to bude zřejmě dlouhodobý boj, u kterého si nemůžeme být stoprocentně jisti výsledkem, jak už to u starobylých budov bez funkční izolace proti zemní vlhkosti bývá. Rozptýlením pozoruhodných fragmentů kamenických prací na větší prostor architekti dosáhli toho, že se křížová chodba stala spíše hezkou expoziční galerií. Z kamenických článků v exponovaném prostoru křížové chodby zůstaly ty nejzajímavější a nejhodnotnější (ale popravdě také ty nejobjemnější a nejtěžší, s kterými je vůbec těžké hnout). Expozice „Martyrion – svědkové víry XX. století“, která je v podzemí nově instalována, si klade za cíl ukázat, že Velehrad není jen muzeum velkolepé slávy dávno zrušeného cisterciáckého kláštera, ale i živé místo, kde se děly a dějí historické události před našima očima a před očima našich současníků. Pozornost v expozici poutá především nádherná mozaika Nebeský Jeruzalém, jejímž autorem je snad v současnosti nejžádanější mozaikář světa P. Marko I. Rupnik SJ, původem ze Slovinska, který žije a tvoří se svými spolupracovníky v ateliéru v Římě. A „zlatým bodem“ výstavy je Zlatá růže, která nám bude stále připomínat nezapomenutelné zážitky z Velehradu roku 1985 a zároveň jejího dárce svatého Jana Pavla II., který tímto vyznamenáním a pak i svou osobní návštěvou vyzdvihl Velehrad mezi nejvýznamnější poutní místa světa.
Proměnil se i další kout poutního areálu – východně od baziliky byla dokončena připomínka pozůstatků opatského domu, který sehrál důležitou roli v přetrvání kontinuity cisterciáckého kláštera v dlouhém období po jeho zničení v první čtvrtině patnáctého století. Opatský dům zanikl po vybudování nového sídla opata v „prelatuře“, kde nyní sídlí vedení Stojanova gymnázia. Pozoruhodná je připomínka opatské kaple, která vyčnívala z fronty hradební zdi do prostoru směrem na východ (jak také jinak, když se jedná o orientovanou starobylou sakrální stavbu, že?) a pak odhalené původní základy rohové kruhové bašty. Práce firmy CGM Morava a.s. zde podle plánu skončila a čekáme, že jiná stavební firma dokončí propojení mlatové cesty s přístupem od růžencové poutní cesty přivádějící poutníky od Starého Města. Tento stavební podnik se již pustil do vybourání ohradní zdi při uličce vedoucí z nádvoří k ulici U Lípy, která již dlouho hyzdila okolí baziliky a byla už doslova na ostudu. V současnosti probíhají v tomto místě archeologické práce, které odhalují zajímavé věci o minulosti zdejších staveb. Po jejich dokončení by měla být ohrada obnovena, zčásti (nad archeologickými nálezy) jen ze dřeva. Strženy byly i ze strany farní zahrady ke zdi přilehlé přístřešky, i ty budou nahrazeny stavbičkou novou.
V červenci po pouti vypukne budování nového hlavního vstupu do areálu bývalého kláštera z prostoru u hlavní velehradské křižovatky, tak jak si jej architekti vysnili. Dodavatelem bude u všech těchto staveb financovaných částečně z Regionálního operačního programu firma DOLP, stavební společnost s.r.o.
P. Petr Přádka SJ, farář a Václav Dlapka SJ


Ze zprávy pro Velehradský zpravodaj - prosinec 2014
Milí přátelé,
farnost v minulých měsících po dohodě s Arcibiskupstvím olomouckým požádala o čerpání prostředků z poslední výzvy IOPu tohoto období. Rozhodčími orgány byla naše žádost posouzena kladně. Opravit z této dotace by se měl zbytek baziliky (boční kaple vedle hlavní lodi, kaple královská a kaple Panny Marie, matky jednoty křesťanů, oboltáří Nejsvětějšího Srdce Ježíšova a sv. Ignáce a zákristie), druhá část hlavního nástupu do areálu, kaple sv. Vendelína a některé prostory a fresky na Stojanově gymnáziu. Realizace tohoto projektu a čerpání této dotace musí být ukončeno v prosinci 2015.


Ze zprávy pro Velehradský zpravodaj - červen 2015
Místní i návštěvníci si jistě stačili už všimnout, že naše bazilika se od května opět plní lešením – tedy ne celá, ale jen v těch částech, které ještě nebyly opraveny. Je to tak proto, že v říjnu loňského roku obdržela Římskokatolická farnost Velehrad od Ministerstva pro místní rozvoj ČR v souladu s Integrovaným operačním programem (IOP) Rozhodnutí o poskytnutí dotace za účelem realizace projektu Barokní Velehrad.
Obsahem projektu „Barokní Velehrad“ je:
a) oprava a restaurování kaplí v bočních lodích velehradské baziliky, zákristie, Královské kaple a kaple Panny Marie, Matky jednoty křesťanů, oboltáří (sv. Ignác a Božské srdce) a chórových lavic;
b) dokončení rekonstrukce elektroinstalace, tzn. osvětlení postranních kaplí v bočních lodích baziliky a rekonstrukce elektroinstalace v půdních prostorách baziliky;
c) dokončení rekonstrukce slaboproudu v bazilice;
d) komplexní oprava a rekonstrukce kaple sv. Vendelína;
e) realizace obnovy refektáře, zimního sálu, chodby a schodiště v objektu Stojanova gymnázia Velehrad;
f) druhá etapa vstupu do areálu, respektive dokončení realizace vstupu do areálu baziliky.
Realizace projektu musí být dokončena do 31.12.2015.
Celková výše dotace činí: 75,104.493,43 Kč, z toho z prostředků EU 63,838 819,41 Kč a státního rozpočtu 11,265 674,02 Kč.
Projekt „Barokní Velehrad“ přímo navazuje na projekt IOP I. s názvem: „Velehrad – centrum kulturního dialogu západní a východní Evropy“, který byl dokončen a završen závěrečnou konferencí v listopadu 2014.


Ze zprávy pro Velehradský zpravodaj - prosinec 2015

Konečně máme po mnoha létech usilovné práce hotovo. Lešení z baziliky zmizelo a my nyní s úžasem objevujeme krásu a barevnost jednotlivých částí této významné stavby. Za celá ta léta došlo nejen k obnově baziliky a jejího podzemí, ale i jejího okolí, celého poutního areálu. „Podařilo se obrovské dílo“, „Velehrad se za poslední léta neskutečně proměnil do krásy“, říkají ti, kteří zde nebyli několik let. My, kteří jsme toto dílo organizovali a tvořili, jsme rádi za takové hodnocení. Za sebe mohu říct, že jsem při tom všem náročném zakoušel hmatatelnou přízeň a pomoc nebešťanů. Aniž si to asi uvědomujeme nebo jsme schopni si připustit, před našima očima se odehrál zázrak proměny starého v nové. Stali jsme se účastni zázraku. Bůh své zázraky koná na lidech a s lidmi. Děkujeme tedy Bohu, že jsme směli být účastni tohoto Jeho díla mezi námi. Děkujeme Mu, že poslal na toto místo v pravý čas takové lidi, kteří byli schopni splnit požadavky na ně kladené ve formě dodržení předpisů k získání dotace a k její realizaci. Zázrakem je i to, jak malý tým dokázal v tak limitovaném čase všechno spolehlivě zvládnout. Jména těchto statečných jsou: Ing. Věra Homoláčová, PhDr. Josef Homoláč, Marcela Vaňková, Marta Jelínková, Ing. Jana Březinová, Ing. Ladislava Lesová, Kristýna Trňáková, Ing. Miroslav Machala, Marie Vojáčková, bratr Václav Dlapka SJ. Všem těmto a všem ostatním, kteří se jakkoli podíleli na obnově tohoto poutního místa, mnohokrát a velmi děkuji. Tím myslím i na ty, kteří se za toto dílo modlili a obětovali.

Jak jsme mnozí zaregistrovali, letošní projekt Barokní Velehrad byl oficiálně ukončen 26. listopadu závěrečnou konferencí. Do konce roku probíhají ještě dokončovací práce. Od 1.1.2016 začínáme ve vztahu k dotaci fungovat v režimu tzv. udržitelnosti. Tzn., že 5 let musíme všechny opravené a vybudované části areálu ponechat v takovém stavu, v jakém se nacházely při kolaudaci. Navíc musíme splnit kvóty návštěvnosti tohoto místa. Abychom v tomto směru obstáli, má farnost ve spolupráci s Arcibiskupstvím olomouckým vytvořenou „akční skupinu“, která má za úkol toto zajišťovat a hlídat. Patří tam, zejména všichni pracovníci našeho infocentra a průvodci.

Farnost nyní, jak věřím, na delší čas s velkými opravami skončila. Zdá se ale, že práce podobného charakteru zde budou pokračovat. Arcibiskupství olomoucké plánuje získat dotaci pro opravu ohradní zdi okolo celého areálu a některých doposud neopravených částí zdejšího gymnázia. Tak si přejme, aby se i toto dílo dobře podařilo.

Opravená bazilika je připravena na velkou historickou událost. Možná jste zachytili, že 8. prosince tohoto roku vyhlásil papež František Svatý rok Božího milosrdenství a otevřel v Římě v chrámu sv. Petra Svatou bránu. Zároveň dal dovolení biskupům jednotlivých diecézí, aby určili ve svých diecézích chrámy, které budou také obdařeny darem Svaté brány pro tento rok. Z ustanovení arcibiskupa olomouckého Jana Graubnera patří Velehrad mezi ně. V neděli 24. ledna 2016 můžeme být tedy svědky toho, že poprvé v dějinách tohoto poutního místa bude v bazilice při mši sv. v 10:00 otevřena biskupem Josefem Hrdličkou Svatá brána Roku milosrdenství. Svatý rok bude trvat do 20.11.2016.

Vyhledávání
Ke stažení
Na infocentru je možné si zakoupit za 150,- Kč novou knihu vydanou naší farností...
Zimní pouť ke 1150. výročí úmrtí sv. Cyrila slavíme v neděli 17.2.. Zveme vás do...
V bazilice a na informačním centru lze za zvýhodněnou cenu pouhých 100 Kč zakoup...
V kapli sv. Ignáce z Loyoly (vedle sakristie) najdete u oltáře nádobu s vodou sv...

Římskokatolická farnost Velehrad ® 2019 This page is Valid XHTML 1.0 Transitional | Engine by Business Route 2.2 © Václav Kusák Oryx Group 2019