Svátost smíření je okamžik setkání člověka s Ježíšem Kristem, který očišťuje jeho duši od hříchu, které spáchal po křtu svatém. K platnému přijetí této svátosti je nutné upřímné a úplné vyznání všech těžkých hříchů, upřímná lítost nad nimi a přijetí svátostného rozhřešení. Věřící (kajícník) může tuto svátost přijímat tak často, jak sám potřebuje.

Svátost smíření (svatá zpověď) se v bazilice uděluje vždy půl hodiny před začátkem každé pravidelné mše sv.. Zpovědnice jsou umístěné za chórovými lavicemi. Je-li zpovědník přítomen, svítí v prostoru baziliky navigace.

Je žádoucí, aby kajícník přišel ke zpovědi připraven. To znamená, že doma si udělal zpytování svědomí a je mu jasné, co chce zpovědníkovi říci, z čeho se chce vyznat. Jako pomůcku k přípravě na sv. zpověď lze použít Zpovědní zrcadlo z Kancionálu nebo jinou podobnou pomůcku.

Kajícníkovi k upřímnosti a úplnosti vyznání má přispět i vědomí, že každý zpovědník je vázán přísným zpovědním tajemstvím, t. zn. že nikdy nemůže nikomu nic říct z toho, co slyšel ve zpovědi.

Pravidelná účast na sv. přijímání žádá také pravidelnou sv. zpověď - v obvyklých případech jednou za měsíc až za dva měsíce.


Vyhledávání
Ke stažení
V sobotu 8.12. jste zváni na Adventní duchovní obnovu nazvanou „Advent - čas oče...
V bazilice a na informačním centru lze za zvýhodněnou cenu pouhých 100 Kč zakoup...
V kapli sv. Ignáce z Loyoly (vedle sakristie) najdete u oltáře nádobu s vodou sv...
Zesnulý kardinál Tomáš Špidlík SJ je nyní umístěn v sarkofágu za hlavním oltářem...

Římskokatolická farnost Velehrad ® 2018 This page is Valid XHTML 1.0 Transitional | Engine by Business Route 2.2 © Václav Kusák Oryx Group 2018