VELEHRAD V LETOPOČTU
827 narození sv. Cyrila v Soluni
850 Konstantin–Cyril vysvěcen na kněze v Cařihradě
861 Konstantin–Cyril nalezl ostatky sv. Klementa, papeže a mučedníka
863 příchod věrozvěstů na Moravu
867 první cesta Konstantina a Metoděje do Říma
869 oba svatí apoštolové vysvěceni v Římě na biskupy
16. února umírá v Římě sv. Cyril
874 sv. Metoděj křtí českého knížete Bořivoje na Velehradě
879 druhá cesta sv. Metoděje do Říma
885 6. dubna umírá na Velehradě sv. Metoděj
906 Velehrad zničen vpádem Maďarů
1205 moravský markrabě Vladislav Jindřich a biskup Robert zakládají klášter
11.11. přicházejí cisterciáci, započata stavba chrámu
1222 zemřel zakladatel chrámu a kláštera Vladislav Jindřich
1228 27. listopadu vysvěcení chrámu olomouckým biskupem Robertem za účasti českého krále Přemysla Otakara I.
1349 Cyril a Metoděj prohlášeni za svaté
1421 12. ledna chrám zničen husity z Nedakonic
1587–95 chrám obnoven opatem Ekardem ze Schwabenu
1629 klášter obnoven opatem Janem Greifenfelsem
1681 27. prosince chrám zničen požárem
1685 začátek stavby barokního chrámu opatem Petrem Sylaveckým
1718 16. července chrám opět poškozen požárem
1735 2. října dokončený chrám vysvěcen
1784 velehradský klášter zrušen císařem Josefem II.
1863 tisícileté výročí příchodu sv. věrozvěstů na Moravu
12. února Apoštolský stolec schválil přeložení svátku sv. Cyrila a Metoděje z 9. března na 5. červenec
1880 30. září papež Lev XIII. vydává cyrilometodějskou encykliku "Grande munus"
1881 Velehradu byly věnovány ostatky sv. Cyrila
1885 1000 let od smrti sv. Metoděje, obnova chrámu
1890 chrám a klášter předán řádu Tovaryšstva Ježíšova
1891 objeven románský portál do bývalého refektáře
1903–04 objeveny 2 románské apsidy ve východní straně chrámu a románské průčelí
1907 25. - 27. července se koná 1. unionistický kongres
1923 umírá arcibiskup A. C. Stojan, v Královské kapli vybudován jeho náhrobek
1928 7. února velehradský chrám povýšen na baziliku minor papežem Piem XI.
1932 k titulu baziliky Nanebevzetí Panny Marie přidáni sv. Cyril a Metoděj
1935–37 obnova interiéru baziliky
1936 jubilejní oslavy 1050. výročí smrti sv. Metoděje a 200 let posvěcení chrámu
1937 započato s vykopávkami pod bazilikou a klášterem, objeveny sutiny zdiva – podzemní klášter, křížové chodby, kapitulní síň aj.
1940–41 druhá etapa vykopávek, přestavba pilířů, výkop kvadratury
1952 klášter přeměněn na charitní ústav Vincentinum
1958 přístavba jižního traktu kláštera naproti lesa
1985 2. června papež Jan Pavel II. vydává encykliku "Slavorum apostoli"
28. června papež Jan Pavel II. věnoval bazilice velehradské Zlatou růži
1990 duchovní správou Velehradu opět pověřen řád Tovaryšstva Ježíšova
zpřístupněno lapidárium a podzemí baziliky
22. dubna papež Jan Pavel II. celebruje mši sv. na nádvoří před bazilikou
1993 zhotovení mozaiky Panny Marie na nádvoří, 5.7. zasvěcení národa Panně Marii
2003 6.-12. července 1. zasedání Plenárního sněmu katolické církve ČR
2004 prostory kláštera přebudovány na Stojanovo gymnázium – 1. září začíná výuka
2007 28.6.-1.7. Jubilejní velehradský kongres (ke 100. výročí prvního unionistického kongresu)
2010 30.4. kardinál Tomáš Špidlík SJ pohřben ve velehradské bazilice (+16.4.)
2016 24.1.-13.11. otevřena Svatá brána Roku milosrdenství (vstup do Královské kaple)
Vyhledávání
Ke stažení
Na infocentru je možné si zakoupit za 150,- Kč novou knihu vydanou naší farností...
Zimní pouť ke 1150. výročí úmrtí sv. Cyrila slavíme v neděli 17.2.. Zveme vás do...
V bazilice a na informačním centru lze za zvýhodněnou cenu pouhých 100 Kč zakoup...
V kapli sv. Ignáce z Loyoly (vedle sakristie) najdete u oltáře nádobu s vodou sv...

Římskokatolická farnost Velehrad ® 2019 This page is Valid XHTML 1.0 Transitional | Engine by Business Route 2.2 © Václav Kusák Oryx Group 2019