Projekt „Velehrad – infrastruktura podporující rozvoj cestovního ruchu“

Dne 9. 9. 2013 schválil Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava projektovou žádost Římskokatolické farnosti Velehrad s názvem „Velehrad – infrastruktura podporující rozvoj cestovního ruchu“, vedenou pod registračním číslem CZ.1.12/3.1.00/43.02147. Dotace byla poskytnuta v souladu s operačním programem: CZ.1.12 ROP NUTS II Střední Morava. Komplementární projekt Římskokatolické farnosti Velehrad řešil aktivity, které pokračovaly v celkové koncepci a linii projektu „Velehrad-centrum kulturního dialogu západní a východní Evropy“, financovaného z IOP. V rámci projetku ROP byla zrealizována další etapa dosud chybějícího hlavního vstupu do velehradského poutního areálu, která navázala na již zrealizované části etap řešení ploch v rámci projektu IOP. Další aktivitou projektu bylo propojení Poutní růžencové stezky. Byla vybudována pěší komunikace, která propojila stezku s vlastním areálem v prodloužené ose baziliky. Třetí částí projektu byla rekonstrukce ohradní zdi fary a vybudování hospodářského zázemí (skladovacího přístřešku) pro uskladnění nezbytného mobiliáře, který je využíván při pořádání všech akcí na Velehradě. Součástí této poslední části projektu byla i demolice stávající farní zdi i souvisejícího chátrajícího přístřešku.

Komentáře jsou uzavřeny .