Adorace je mnišská tradice, která se nesla v duchu spirituality práce a modlitby (ora et labora), zanechala na Velehradě nesmazatelné stopy. Prostor, který kdysi sloužil jako sakristie, v němž měla výzdoba mnichy připravit ke slavení Eucharistie, byl ve 20. století přeměněn v kapli Panny Marie, Matky jednoty křesťanů. Právě sem směřují kroky mnoha věřících, kteří se modlí za jednotu křesťanů, národa, farností, rodin.

Právě zde se každý čtvrtek (kromě prázdnin) po večerní mši sv., tedy asi v 18:45, scházejí věřící z farnosti k adoraci před Nejsvětější Svátostí Oltářní. Hodinová tichá adorace s významným prostorem pro osobní rozhovor s Bohem je zakončena společnou modlitbou korunky k Božímu milosrdenství a svátostným požehnáním. Zván je každý, kdo má chuť být s Ježíšem v tichu a naslouchat Jeho hlasu.