Svátostí manželství jsou muž a žena posvěceni Kristem na manžely a stávají se před Bohem jedním tělem a jednou duší. Manželství takto uzavřené je nerozlučitelné.

Snoubenci, kteří hodlají uzavřít manželství v naší bazilice, se musí minimálně 3 měsíce dopředu (lépe však ještě dříve) osobně nebo telefonicky spojit s farářem farnosti (P. Petr Přádka SJ) a domluvit se s ním na termínu svatby a dalším postupu. Lze použít tato spojení: 572 420 140, velehrad@jesuit.cz

Podobný postup zachovají i ti, kteří žijí jen v občansky uzavřeném manželství a chtějí ho splatnit církevně.

Modlitba za dobrou volbu manžela, manželky (K 050A)

Bože, nebeský Otče, ty víš, že se snažím najít své místo v životě. Jestliže mě voláš do manželství, prosím tě: osvěť mě, abych rozvážně usuzoval a správně se rozhodoval. Ať neheldím na krásu, na bohatství nebo na jiné hmotné výhody. Ať raději přihlížím ke zdraví duše i těla, ale především ať hledám oddanost Bohu a ušlechtilost srdce. Nedopusť, aby v mém budoucím manželství byla ohrožena moje víra a spása mých dětí. Bože, žehnej nám dvěma, i když se snad ještě neznáme. Přeješ-li si, abychom jednou byli svoji, veď nás už nyní po svých cestách.

Modlitba snoubenců (K 050B)

Otče, máme se navzájem rádi. Připravujeme se, abychom si udělili svátost manželství. Děkujeme ti, že jsi nás stvořil jednoho pro druhého a dal nám, abychom se našli. Dej nám, ať vzájemně a pravdivě poznáváme své přednosti a oceňujeme je, ale ať poznáme i své nedostatky a vyrovnáváme se s nimi. Ať se zodpovědně rozhodneme, zda se chceme jeden druhému darovat a jeden druhého přijímat po celý život. Dej nám dar sebeovládání, ať dojdeme k manželství v čistotě.

Modlitba manželů (K 050C)

Bože, ustanovil jsi manželství, abychom jím udržovali život lidského pokolení, vzájemně si pomáhali a radovali se ze své lásky. Prosíme tě tedy, ať spolu opravdu žijeme v lásce, v trpělivosti a pokoji a zachováme si věrnost. Posiluj nás, abychom své děti vychovali ve víře a v kázni a aby jim byl náš manželský vztah dobrým příkladem pro život. Pomáhej nám snášet trpělivě nesnáze života. Žehnej našim úmyslům a pracím. Pomáhej nám, ať ve všem dobrém i zlém stojíme při sobě a spolu kráčíme cestou k nebi.

MODLITBA ŽENY V POŽEHNANÉM STAVU

Všemohoucí Bože, kdysi jsi připravil tělo i duši nejsvětější Panny Marie za důstojný příbytek pro svého Syna. Nyní jsi požehnal také mé tělo a učinil jsi je nástrojem své tvůrčí síly. Plna vděčné radosti dávám se zcela do Tvé služby. Také dítě, které jsi mi dal, Ti cele zasvěcuji. Ochraňuj a opatruj tento klíčící život a dej, ať se toto dítě šťastně narodí a stane se ve svatém křtu Tvým dítětem. Chraň mé dítě v celém jeho dalším životě, ať kráčí věrně cestami Tvých přikázání a ať dosáhne věčného života v nebesích.

Dobrotivý Bože, tento klíčící život jsi však svěřil mé ochraně a mé zodpovědnosti. Prosím Tě proto, dej mi zdraví těla i duše, dej mi dobrotu srdce a čistou mysl, abych svému dítěti nepředala špatné náklonnosti, nýbrž abych mu dala do života jen dobré povahové vlastnosti.

Nebeská Matko, pomáhej mi, abych v těchto měsících měla ve svém srdci hodně čisté radosti, a abych směla tuto radost šířit kolem sebe. Z lásky k Bohu a z lásky ke svému dítěti nechci propadnout malomyslnosti, i kdyby snad v příštích dnech nebo ve chvíli porodu se mi dítě stalo příliš těžkým břemenem. Kéž mi v této době, Matko Boží, dodají síly vzpomínky na Tvé bolesti a na utrpení Tvého Syna.

Též vás, svatí andělé strážní, prosím o ochranu a pomoc. Veďte mne, manžela i naše dítě tímto životem tak, abychom jej prožili podle vůle Boží a buďte našimi přímluvci u Božího trůnu.

Požehnání všemohoucího Boha Otce i Syna i Ducha svatého sestup na mne, na mého manžela i na mé dítě. Amen!

Ó Maria, bez hříchu prvotního počatá, oroduj za nás!
S božským Dítkem, Máti, + rač nám požehnání dáti.