Biřmování je nazýváno svátostí křesťanské dospělosti. Je to svátost, která završuje křest svatý - proto každý pokřtěný je povinen tuto svátost přijmout. Uděluje se od 14 let věku. Touto svátostí je křesťan obdarován sedmi dary Ducha Svatého, aby uměl svou víru hájit a ji šířit. Je tedy nutným předpokladem pro ty, kdo chtějí vstoupit do manželství, pro ty, kdo žádají o křest dítěte a pro křestní kmotry. Biřmování uděluje biskup dané diecéze.

Svátost biřmování se v naší farnosti uděluje přibližně jednou za 5 let. Sledujte nedělní ohlášky (viz Ke stažení). V nejasnostech kontaktujte duchovní správu: 572 420 140, velehrad@jesuit.cz