Zatím žádné komentáře

Zpráva pro Velehradský zpravodaj – prosinec 2012

Milí přátelé, velehraďané a příznivci Velehradu.

Mnozí z těch, kteří přicházeli na Velehrad během léta, pronášeli věty podobného typu: Je to tu teď úplně jiné; je to tu krásné; vypadá to opravdu hezky; těšíme se, až se to celé dokončí atd. Myslím, že se s tím dá souhlasit, že jádro Velehradu se stává krásným na pohled. Mnoho práce bylo vykonáno – nejen stavební ale i administrativní, za což patří obrovské poděkováni celému projektovému týmu a všem ostatním, kteří zde pracovali a pracují – dílo ale dokončeno ještě není.
Každý si jistě všiml, že nádvoří bylo zkrášleno bronzovým pítkem, které pochází z dílny pana výtvarníka Garguláka. Dílo je darem firmy provádějící opravy nádvoří OHL ŽS a.s. a bylo realizováno po jejich dohodě s Arcibiskupstvím olomouckým.

Srdcem Velehradu je bazilika. Jsme potěšeni, že z prostoru uvnitř našeho chrámu zmizelo lešení, což je dokladem toho, že skončily restaurátorské práce a že můžeme nyní po vstupu do baziliky opět žasnout nad její velikostí a krásou. Do léta příštího roku se budou na kůru kompletovat a ladit varhany. Rádi vás už nyní zveme na slavnostní „kolaudační“ varhanní „koncert ke cti sv. Cyrila a Metoděje“, který proběhne v sobotu 6.7.2013 v 19 hodin v režii našeho hlavního varhaníka Mgr. Jakuba Macka.

Náročné práce probíhají stále v podzemí baziliky, kde elektromontážní a stavební práce doprovází i přemisťování jednotlivých kamenných artefaktů z původního chrámu tak, aby jejich rozmístění podtrhlo význam tohoto prostoru. Návštěvníci se na jednotlivých místech prohlídkové trasy budou moci seznamovat s historií a duchovním významem Velehradu v jednotlivých dobách rozvoje.
Nové „ošacení“ dostává nyní bazilika na západní straně. Lešení kolem hl. vchodu budeme muset strpět do léta příštího roku, po pouti by mělo vyrůst i kolem severní strany chrámu. V rámci Regionálního operačního programu (ROP) se probouráním ohradní zdi propojí stávající poutní cesta růžence s areálem baziliky. Zároveň s tím by se měly odvíjet práce na „zviditelnění“ základů opatského domu. Do pouti už nestihneme dobudovat hlavní nástup do areálu směrem od hl. křižovatky, ani opravit historickou ohradní zeď v uličce mezi školkou a farou, to však jistě nemusí ubrat nic na kráse a významu slavností, které zde budeme v příštím roce mít.

Při procházení areálem se mnozí zastavují u soch na ohradní zdi s nikami. Mnozí, i místní, se ptají, které světce vlastně znázorňují. V dohledné době budou sochy označeny nápisy, ale vy už teď můžete znát jejich jména. Jdeme-li od školky směrem k Cyrilce, potkáme postupně nad sebou tyto světce: sv. Benedikt, sv. Jan Křtitel, sv. Petr, sv. Cyril, sv. Metoděj, sv. Pavel, sv. apoštol Jan, sv. Bernard.

Oprava Cyrilky bude dokončena do jara příštího roku. V době před poutí se, jak doufáme, dočkáme osazení areálu informačními tabulemi, vitrínami a směrovkami, tak aby se návštěvníci poutního místa v prostoru zorientovali a našli i potřebné informace a poučení. Zároveň s tím bude probíhat realizace stálé expozice v prostorách pod bazilikou a ve výstavních prostorách Velehradského domu sv. Cyrila a Metoděje (VDCM). S nástupem letní sezóny by se měly expozice zpřístupnit veřejnosti.

Ve VDCM proběhlo několik zajímavých akcí. Z celkového počtu asi 25 uvádíme aspoň tyto: přednáška o nových archeologických objevech na Velehradě (11.3.), konference Kardinál Tomáš Špidlík SJ a Evropa dneška (14.4.), výstava Inspirace k vidění krásy, Amici di Velehrad pro kardinála T. Špidlíka SJ (14.4.-31.8.), konference vyšších představených ženských řeholí v ČR (24.-26.6.), ruční přepisování bible (4.7.), odborný seminář Velehradské dialogy I. (2.-4.9.), výstava Slovanský unionismus a Velehrad poutníků (7.9.-31.12.), Návštěva polských novinářů a touroperátorů (26.9.), mezinárodní konference Kultura a umění v životě církve (16.11.), výstava Světlo ikon (16.11.-17.12.). Informace o dění a kulturních akcích v objektu VDCM sledujte na www.velehradinfo.cz. Informace a také fotografie ze života farnosti najdete na internetu na www.farnostvelehrad.cz.

S Novým rokem vstoupíme do roku, kdy si připomeneme veliké dobrodiní, které nám Bůh prokázal tím, že k nám před 1150 lety poslal věrozvěsty sv. Cyrila a Metoděje, muže plné víry, odvahy a lásky, muže vzdělané a moudré, aby pozvedli Moravany a tím Slovany vůbec mezi kulturní národy. Oslav, výstav a dalších aktivit bude mnoho. Kéž by i každému z nás, co čteme tyto řádky, oslavy připomínaly, že „bez víry se nelze líbit Bohu“ (Žd 11,6) a že vzdělanost a kultura našeho národa stojí na křesťanských základech. Jedině přijetím toho, co nám sv. Cyril a Metoděj přinesli, jedině přijetím Božího slova, evangelia do našeho života, se může změnit a proměnit i dnes naše kultura, společnost, doba.

Ať vám všem dobrý Bůh dopřeje radostné prožití Vánoc a v Novém roce vám dává sílu správně měnit svůj život do podoby plné krásy před Jeho tváří.

Komentáře jsou uzavřeny .